Tingimused

Hausing Technologies OÜ kasutustingimused

Kehtivad alates: 01.11.2019 

Käesolevad kasutustingimused ja selle lisad (edaspidi nimetatud „Kasutustingimused“) reguleerivad domeeni hausing.ee ja selle alamdomeenide (edaspidi nimetatud “Veebileht”) ning Veebilehtedel asuva infotehnoloogilise süsteemi ja selle kaudu osutatavate teenuste kasutamist.  

1. LEPINGU SÕLMIMINE JA SELLE POOLED 

1.1  Veebilehte haldab Hausing Technologies OÜ, registreerimisnumbriga (12818148) (edaspidi nimetatud “Hausing”). Nõustudes Kasutustingimustega moodustavad Kasutustingimused ja selle lisad õiguslikult siduva lepingu teie (edaspidi nimetatud “Kasutaja”) ja Hausingu vahel (edaspidi nimetatud “Leping”). Leping jõustub Kasutustingimustega nõustumise hetkest. Lepingu sõlmimisega muutuvad kehtetuks kõik muud Poolte vahelised varasemad kokkulepped Platvormi kasutamise osas.  

1.1  Nõustudes Kasutustingimustega kinnitate, et olete neid (sh. lisasid) lugenud, saanud tingimustest aru ja nõustute, et need on teie suhtes siduvad. Kui te ei nõustu Kasutustingimustega, on Veebilehe, sellel asuva veebiplatvormi ja selle kaudu osutatavate teenuste kasutamine keelatud.  

1.2  Leping loetakse sõlmituks niipea, kui Kasutaja on allkirjastanud Kasutustingimused või pakkumuse / lepingu, milles on väljendatud nõustumine Kasutustingimustega, või loonud Veebilehel kasutajakonto ja nõustunud seejuures Kasutustingimustega. Kasutaja ja Hausing võivad sõlmida ka eraldiseisva teenuste kasutamise kokkuleppe (eritingimused), millele kohaldatakse Kasutustingimusi. 

1.3  Lepingu sõlmimisel Kasutaja või tema esindaja kinnitab, et:

      1.3.1 kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on täpsed, õiged, täielikud ja asjakohased;

      1.3.2 ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane);

      1.3.3 ta saab aru, et tegutseb oma majandus- või kutsetegevuse eesmärgil ja teda ei loeta tarbijaks tarbijakaitseseaduse tähenduses;

      1.3.4 tal on kõik õigused ja volitused Kasutaja nimel Lepingu sõlmimiseks (kui luuakse kasutajakonto juriidilisele isikule). 

1.4  Kasutaja poolt antud kinnituste õigsust eeldatakse ja Hausing ei ole kohustatud neid kontrollima (aga Hausingul on õigus seda teha ja nõuda Kasutajalt sellekohaste tõendite esitamist).

1.5  Hausingul on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ükskõik millise isikuga, isegi kui see isik on nõustunud Kasutustingimustega. 

1.6  Kasutustingimused ja selle lisad on igal ajal kättesaadavad Veebilehel.

2. MÕISTED 

2.1  Kasutustingimused – käesolevad kasutustingimused. 

2.2  Hausing – Eesti Vabariigis registreeritud äriühing Hausing Technologies OÜ, registreerimisnumbriga (EE101996220). 

2.3  Kasutaja – Era- või juriidiline isik, kes on Platvormi registreerunud kasutaja. 

2.4  Veebileht – kõikide Hausingule kuuluvate domeenide (näiteks hausing.ee ja teiste veebilehtede, mis on registreeritud domeeninime “hausing” all erinevates tippdomeenides) ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, videote, php- ja html-failide) kogum. 

2.5  Platvorm – Veebilehel asuv integreeritud pilvelahendus Teenuste osutamiseks, sealhulgas rakendused, tarkvara, riistvara, andmebaasid, liidesed, seotud meedia, dokumentatsioon, värskendused, versiooniuuendused ja muud nendega seotud komponendid või materjalid. 

2.6  Kasutajakonto – Kasutaja profiil Platvormi kasutamiseks, mida kasutatakse Kasutaja tuvastamiseks, personaalseks ligipääsuks Teenustele ning seadistuste muutmiseks ja salvestamiseks. 

2.7  Eritingimused – kokkulepe, millega täpsustatakse, muudetakse või täiendatakse Kasutustingimusi. 

2.8  Pool või Pooled – ainsuses sõltuvalt kontekstist kas Hausing või Kasutaja, mitmuses mõlemad. 

2.9  Teenus – Lepingu alusel Hausing poolt Kasutajale pakutav mis tahes teenus, sh. Platvormi kasutamine, eraldi tellitavad tasulised abiteenused ja isikuandmete töötlemise teenused. 

2.10 Privaatsustingimused  – Kasutustingimuste lisa, milles sätestatakse isikuandmete töötlemise tingimused. 

2.11 Sisu – Kasutajate poolt lisatud andmed, teosed ja muud materjalid (video, foto, pilt, skeem, tekst jms). Sisu hõlmab ka isikuandmeid, mida Kasutajad Platvormil töötlevad.

 

3. ÜLDPÕHIMÕTTED 

3.1  Platvorm on majandus- ja kutsetegevuses tegutsevatele kinnisvara omanikele suunatud integreeritud tarkvaralahendus pilvepõhine kommunikatsiooni ja juhtimistööriist. 

3.2  Hausing ei vastuta selle eest, et Platvorm sobiks Kasutaja vajaduste ja Kasutaja suhtes kehtivate seadustest tulenevate nõuetega. Kasutaja peab vajaduste ja nõuete täitmises ise veenduma. 

3.3  Platvormi võib kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille jaoks on Platvormi funktsionaalsus loodud ning Kasutajatele kättesaadavaks tehtud või milleks sama tüüpi tehnoloogialahendusi tavapäraselt kasutatakse. Kasutamine peab toimuma kooskõlas Kasutustingimuste, hea tava ja kehtivate õigusaktidega. 

3.4  Kasutajal ei ole õigust:

      3.4.1 kasutada Platvormi õigusrikkumise toimepanemiseks või õigusrikkumisele kaasaaitamiseks või õigusrikkumisele üleskutsumiseks;

      3.4.2 saata Platvormi kaudu teistele Kasutajatele reklaamkirju, masspostitusi ja muud Sisu, mis on vastuolus Kasutustingimuste nõuetega;

      3.4.3 kasutada Teenuseid nende kättesaadavuse või funktsionaalsuse seireks või muudel konkureerimise eesmärkidel. 

3.5  Hausing teeb kõik temast mõistlikult sõltuva, et Platvorm ja Teenused oleksid Kasutajale kättesaadavad, toimiksid turvaliselt, kajastaksid uuemaid tehnoloogilisi lahendusi ja et neid oleks Kasutajal mugav kasutada. Kasutaja teadvustab ja nõustub, et Hausingul on õigus igal ajal parandada ja tõhustada Platvormi tehnilist ülesehitust, turvalisust, kättesaadavust ja funktsionaalsust.  

3.6  Lepingu sõlmimisega annab Kasutaja Hausingule nõusoleku, et Hausingu poolt Lepinguga seoses saadud Kasutaja andmeid, sh. Teenuste kasutamise andmed, ettevõtte registrikood, NACE kood, Kasutaja nimi, isikukood, aadress, telefon, faks, e-post, URL, kontaktisiku nimi, tarnija nimi jms, tohib Hausing kasutada Teenuste osutamise ja Lepingu täitmise ja selle haldamise eesmärgil (sh arvete väljastamiseks, võimalike nõuete esitamiseks jms). Samuti annab Kasutaja käesolevaga nõusoleku edastada eelpool märgitud andmeid, sh isikuandmeid, töötlemiseks kolmandatele isikutele (nt. inkassofirmad, õiguskaitseorganid, õigusnõustajad jms .isikud) nõuete esitamise, üle andmise, loovutamise, õigusmenetluste jms. eesmärgil. 

3.7  Hausingul on õigus saata Kasutajale Teenustega seotud teateid ja pakkumisi, millised võivad Hausingu arvates olla Kliendi jaoks huvitavad või olulised. Selliseid teateid võib Hausing Kasutajale edastada Platvormil, e-posti, tavaposti või telefoni teel. Kasutajal on õigus loobuda selliste teadete ja pakkumiste saamisest teavitades Hausingut teates viidatud viisil või e-posti teel.  

3.8  Kasutaja arvestab ja nõustub, et Hausing võib:

      3.8.1 kehtestada Platvormi teatud osade või funktsionaalsuse kasutamiseks piiranguid (näiteks Teenuste kasutamiseks vajalik andmemaht, Sisu üleslaadimise kiirus, talletatava Sisu maht jne);

      3.8.2 peatada või lõpetada Platvormi pakkumise ja sulgeda selle mis tahes osa. Viimasel juhul esitab Hausing Kasutajale avalduse Lepingu lõpetamiseks Kasutustingimuste toodud tingimustel;

      3.8.3 keelduda Platvormile juurdepääsu andmast mistahes Kasutajale.


4. LEPINGU DOKUMENDID JA MUUTMINE 

4.1  Kasutustingimused on Lepingu lahutamatuks osaks. Hausing võib ühepoolselt kehtestada eraldi lisatingimusi (näiteks Privaatsustingimused, hinnakirjad, hinnapaketid, kasutusjuhendid jms.), mis loetakse Kasutustingimuste ja Lepingu lahutamatuks osaks. 

4.2  Kasutaja ja Hausing võivad lisaks Kasutustingimustes ja selle lisades toodule kokku leppida ka Eritingimustes. Eritingimused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning need loetakse samuti Lepingu lahutamatuks osaks. Vastuolu korral Eritingimuste ja Kasutustingimuste vahel kohaldatakse Eritingimusi.  

4.3  Hausing suhtleb Kasutajatega eesti keeles, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Leping ja muud Platvormi kasutamist ja Teenuste osutamist käsitlevad dokumendid on koostatud eesti keeles. Hausing võib kättesaadavaks teha ka nende dokumentide tõlked teistesse keeltesse, mille eesmärgiks on hõlbustada tingimustest arusaamist. Kui eestikeelse versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest versioonist. 

4.4  Hausingul on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, avaldades Veebilehel vastavalt Kasutustingimuste uue redaktsiooni koos muudatustega.  

4.5  Hausing teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste (sh. lisade) muudatustest Veebilehel ja Kasutajakontos märgitud e-posti teel vähemalt 30 päeva enne nende jõustumist. Kui Kasutaja ei nõustu nimetatud muudatustega, on tal õigus Leping lõpetada muudatuste jõustumisele eelneva 30 päeva jooksul. Kui Kasutaja jätkab Platvormi ja Teenuste kasutamist pärast nimetatud 30-päevase tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on Kasutustingimuste muudatustega nõustunud.

 

5. KASUTAJAKONTO 

5.1  Platvormi põhifunktsionaalsuse kasutamiseks on vajalik Kasutajakonto olemasolu. Füüsilise isiku Kasutajakonto võib olla seotud mitme juriidilise isiku Kasutajakontoga. 

5.2  Kasutajakontot haldab Kasutaja, st Kasutajal on oma äranägemisel õigus luua ja muuta Kasutajakonto andmeid Kasutaja kohta ja ligipääsuõigusi Kasutajakontole. Hausingul on õigus ja kohustus luua uus Kasutajakonto ainult juhul, kui füüsilisest isikust Kasutajal puudub ligipääs juriidilise isiku Kasutajakontole ja tal on seaduslik alus sellele kontole ligipääsu saamiseks.  

5.3  Oma konto kaudu igakordsel sisse logimisel Platvormile kinnitab Kasutaja, et:

      5.3.1 kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on täpsed, õiged, täielikud ja asjakohased;

      5.3.2 ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane);

      5.3.3 tal on kõik õigused ja volitused Kasutaja nimel Platvormi ja Teenuste kasutamiseks (kui füüsiline isik esindab juriidilist isikut). 

5.4  Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Hausing ei ole kohustatud neid kontrollima. Hausingul on siiski õigus selliseid andmeid ja kinnitusi kontrollida ning nõuda Kasutajalt andmete või tõendite esitamist. 

5.5  Kasutajakonto loomisel seotakse konto Kasutaja isiku- või registrikoodiga nii, et igal isikul saab olla vaid üks Kasutajakonto. 

5.6  Kasutaja peab koheselt Hausingut teavitama:

      5.6.1 oma konto kuritarvitamisest;

      5.6.2 oma parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse;

      5.6.3 oma ametikoha muutumisest või töölt lahkumisest või muust põhjusest, miks Kasutajal ei ole enam õigust juriidilisest isikust Kasutaja nimel Platvormi või Teenuseid kasutada.

 

6. TASUMINE 

6.1  Hausingul on õigus kehtestada Platvormi kasutamiseks tasusid, avaldades Veebilehel vastavad hinnakirjad või -paketid. Kasutaja peab Platvormi kasutamiseks valima nende seast endale sobiva hinnapaketi või nõustuma Teenuse tellimiseks hinnakirjas nimetatud hinnaga. 

6.2  Kasutaja kohustub tasuma Hausingule Platvormi kasutamise ja osutatud Teenuste eest vastavalt valitud hinnapaketile ja tellitud Teenustele. 

6.3  Hinnapaketi alusel tasumine toimub perioodilise ettemaksu põhimõttel, st Kasutaja tasub Platvormi kasutamise eest iga järgmise perioodi (tavaliselt kalendrikuu) eest ette. 

6.4  Enne iga makseperioodi lõppemist esitatakse Kasutajale arve või maksetaotlus. Kasutaja peab tegema makse arvel või maksetaotlusel märgitud kuupäevaks. 

6.5  Kui Kasutaja on valinud automaatse ja korduva krediitkaardimaksega hinnapaketi, saadab Hausing Kasutajale arve samaaegselt automaatmakse sooritamisega. Sellisel juhul volitab Kasutaja Hausingut oma krediitkaarti või pangakontot debiteerima kõigi maksmisele kuuluvate tasude ulatuses igal makseperioodil. Samuti volitab Kasutaja Hausingut kasutama kolmandat osapoolt maksete töötlemiseks. 

6.6  Kui Kasutaja tasub arve alusel, esitab Hausing arve enne iga makseperioodi algust selliselt, et maksetähtaeg on vähemalt üks päev enne makseperioodi algust. Kõik arvel näidatud summad kuuluvad maksmisele arvel märgitud kuupäevaks. Arve hilisem esitamine Hausingu poolt ei mõjuta Kasutaja kohustust arvet tasuda ja see tuleb tasuda arvel märgitud kuupäevaks.  

6.7  Hausing võib võimaldada Kasutajal endal Platvormil oma Kasutajakonto hinnapaketti muuta ja tellida Teenuseid. Sellistest muudatustest tulenev muudatus hinnas kajastub Kasutaja järgmise perioodi ettemaksu arvel. Hausingul on õigus teatud hinnapakettide või Teenuste puhul nõuda ka kõrgema hinnaga hinnapaketi või tellitud Teenuste eest kohest tasumist.  

6.8  Tasutud ettemaksu ei tagastata, sealhulgas ka juhul, kui:

      6.8.1 Kasutaja ei ole ettemakstud perioodi jooksul Platvormi kasutanud või on teinud seda ainult osaliselt;

      6.8.2 Kasutaja vahetab Platvormi hinnapaketti;

      6.8.3 Kasutaja lõpetab Lepingu ühepoolselt Kasutustingimuste või seaduse alusel, ilma et Hausing oleks Lepingut rikkunud;

      6.8.4 Hausing lõpetab Lepingu ühepoolselt Kasutustingimuste või seaduse alusel.

6.9  Kui Kasutaja rikub oma maksekohustust, on Hausingul õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Platvormile ja keelduda Teenuste osutamisest. Seejuures on Hausingul õigus arvestada tasu ka perioodi eest, mil ta rakendab Kasutaja suhtes eelnimetatud piiranguid.

 

7. INTELLEKTUAALNE OMAND 

7.1  Platvormi, Veebilehe ning nende mis tahes osade ja elementide (sh. andmebaasid ja tarkvara, ärinimed, kaubamärgid, ärisaladused, domeeninimed jms) intellektuaalse omandiga seotud õigused kuuluvad Hausingule. 

7.2  Hausing lubab Lepingu kehtivuse ajal Kasutajatel kasutada Platvormi funktsionaalsust oma isiklikeks või ettevõttesisesteks vajadusteks kooskõlas Lepingu tingimustega ja Platvormi tavapärasel otstarbel. Hausing ei anna Kasutajale mis tahes muid litsentse ega õigusi ning Kasutajal ei teki Platvormile ega Veebilehele intellektuaalse omandi õigusi. 

7.3  Kasutaja ei või Platvormi, Veebilehte ega nende komponente ilma Hausingu eelneva kirjaliku nõusolekuta muuta, kopeerida, paljundada, levitada, töödelda, tõlkida, teha väljavõtteid, edastada, lülitada teistesse andmebaasidesse ega üldsusele kättesaadavaks teha ega muul moel kasutada Platvormi või Veebilehe suhtes tekkinud intellektuaalse omandi õigusi.  

7.4  Kasutajal ei ole õigust anda Platvormi, Veebilehe või nende komponentide kasutamiseks all-litsentse ega luua nende põhjal uusi intellektuaalse omandi objekte. Keelatud on Hausingu nõusolekuta Platvormi, Veebilehe või nende mis tahes osade müümine, rentimine, litsentseerimine, liidestamine Kasutaja või kolmandate isikute infotehnoloogiliste süsteemidega või kasutada neid mis tahes programmide abil, mis koormavad või segavad Platvormi või Veebilehe tööd või mis moonutavad Sisu.

 8. MAJUTUSTEENUSED 

8.1  “Majutusteenus” on tasuline Teenus, millega määratletakse tehniline keskkond (edaspidi nimetatud „Keskkond“), kus Kasutaja poolt kasutatav Platvorm ja selle andmebaas asuvad ning luuakse võimalus Platvormile ligipääsemiseks. Majutusteenus ei ole seotud Platvormi ja/või selle funktsionaalsuse kasutamisega ega sellega seotud andmetöötlusest tulenevate võimalike probleemide lahendamisega. 

8.2  Juhul, kui Hausing ja Kasutaja ei ole kokku leppinud teisiti, eeldab Platvormi kasutamine ka Majutusteenuse kasutamist. 

8.3  Kasutaja poolt Majutusteenuse eest makstav tasu sisaldub Kasutaja poolt valitud hinnapaketis. Majutusteenuse hind ei sõltu sellest, kas Kasutaja reaalselt Keskkonda või selles olevat Platvormi kasutas. 

8.4  Kasutajal on enne Majutusteenuse kasutama hakkamist õigus küsida Hausingult täiendavat informatsiooni selle võimaluste ja kasutusvajaduste kohta. 

8.5  Juhul, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, toimub Majutusteenuse osutamine ühe (1) kuu pikkuste perioodide kaupa. 

8.6  Keskkonna puhul on tegemist paroolidega kaitstud virtuaalse kontoga, mis on mõeldud kasutamiseks ainult Hausingu Majutusteenuse administraatori poolt. Kasutaja ligipääs Keskkonnas asuvale Platvormile toimub läbi selleks ettenähtud kasutajaliidese või veebilehitseja. Kasutaja on kohustatud kasutama Platvormi enda tarbeks. Kasutaja on teadlik sellest, et Platvormile juurdepääs on ainult Kasutajal ja seega vastutab ta ise kõikide tagajärgede eest, mis kaasnevad juurdepääsu võimaldavate paroolide vms. avaldamisega kolmandatele isikutele. Hausing ei jälgi ja ei ole kohustatud jälgima Kasutaja tegevust Platvormi kasutamisel. 

8.7  Majutusteenuse osutamisega seoses Hausing:

      8.7.1 loob Kasutajale sobiva konfiguratsiooniga Keskkonna, st loob Kasutajale virtuaalse konto ja ligipääsuõiguse Platvormile (ei sisalda andmesidega seotud tegevusi);

      8.7.2 paigaldab Keskkonda mistahes Teenuste osutamiseks vajaliku Platvormi ja muud tarkvaralised lahendused Platvormi funktsioneerimiseks;

      8.7.3 hooldab ja haldab vastavalt vajadusele Keskkonnas asuvat tarkvara selle funktsioneerimise tagamiseks (sh uuendab Platvormi vastava automaatse paigaldamise rakenduse kaudu, uuendab ja hooldab operatsioonisüsteemi ja muud Platvormi funktsioneerimiseks vajalikku tarkvara, kontrollib tarkvara tavapärast funktsioneerimist Keskkonnas jne).

      8.7.4 teeb perioodiliselt automatiseeritult Keskkonnast ning seal asuva Platvormi andmetest ja andmebaasist varukoopiad. 

8.8  Keskkonna kasutamine eeldab Kasutajal internetiühenduse (soovitavalt minimaalse kiirusega 1MB/s) olemasolu. Platvorm asub Keskkonnas ning seda on Kasutajal võimalik kasutada veebilehitsejat kasutades. 

8.9  Kasutaja soovi korral võib Hausing osutada Kasutajale tasulisi abiteenuseid (edaspidi nimetatud “Tasuline Abiteenus”. Tasuliseks Abiteenuseks loetakse muuhulgas:

      8.9.1 Kasutaja soovil Keskkonnas asuvast andmebaasist/andmetest täiendavate varukoopiate tegemist lisaks Kasutustingimustes sätestatud varukoopiatele;

      8.9.2 Keskkonnas oleva Platvormi andmebaasi/andmete koopia edastamist Kasutajale;

      8.9.3 täiendavate turvakanalite loomist Keskkonnale ligipääsemiseks. 

8.10 Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et tulenevalt tehnoloogiate, andmetöötlussüsteemide arhitektuuri ja riistvara spetsiifikast ei ole võimalik tagada Keskkonna pidevat ja tõrgeteta toimimist ning Keskkonna töös võib esineda vigu, mistõttu teenuse osutaja ei taga Keskkonna pidevat toimimist ega töökindlust. Keskkonna toimimise tagamiseks analüüsib Hausing Keskkonda ja vajadusel uuendab Platvormi ning püüab vähendada tarkvara vigadest tulenevaid mõjusid. 

8.11 Majutusteenuse plaaniväliste katkestuste aeg kalendrikuus ei ületa 8 (kaheksat) tundi. 

8.12 Keskkonna hoolduse ja andmete varundamisega seoses (toimub üldjuhul öösiti ajavahemikus 21.00-08.00) võib esineda Teenuse saamises piiranguid ja ajutisi katkestusi. 

8.13 Vajadusel võib Keskkonnas ilma eelneva teavituseta teha lühiajalisi (s.o. kuni ca 5 minuti pikkusi) katkestusi igal ajal. 

8.14 Kasutaja ei tohi ilma Hausingu nõusolekuta muuta Keskkonnas asuvat Platvormi, seda käitavat operatsioonisüsteemi ega lisada Keskkonda iseseisvalt muid tarkvaraprogramme või nende osasid. 

8.15 Kasutaja kasutab Keskkonda Platvormi ja sellega seotud Teenuste kasutamiseks, sh. vastavate sisendite ja tulemuste salvestamiseks, hoidudes samas muudest andmemahtu ebamõistlikult suurendavatest toimingutest (nt filmiklippide salvestamisest dokumendihalduse funktsiooni kasutades vms). Juhul, kui Kasutaja kasutab Keskkonna ressursse ebaotstarbekalt, on Hausingul õigus kehtestada Keskkonnale mahulisi piiranguid teavitades sellest Kasutajat. 

8.16 Kõik Kasutaja toimingud Keskkonna kasutamisel, mida ei ole Kasutustingimustes või Poolte poolt sõlmitud täiendavates kokkulepetes selgesõnaliselt lubatud, on keelatud. 

8.17 Hausing võimaldab Majutusteenust kasutavale Kasutajale Keskkonnast (v.a. Platvormist ja/või mistahes muudest Teenustest) tulenevate probleemide lahendamiseks tuge (edaspidi nimetatud “Majutustugi”). Sellise Majutustoe eesmärgiks on Keskkonna tehniliste probleemide/rikete (edaspidi nimetatud “Intsident”) tuvastamine, lahendamine ning juhendamine. 

8.18 Intsidendiks ei loeta selliseid probleeme/rikkeid, mis on tingitud väljaspool Keskkonda asuvatest/tulenevatest teguritest (sh tõrked andmesidekanalis, Kasutaja tööjaama rike jne) või Kasutajast tulenevast asjaolust (nt Platvormis tehtud konkreetsetest valikutest). Selliste, Intsidendiks mitte olevate, probleemide/rikete kõrvaldamine ja sellega seotud juhendamine loetakse Tasuliseks Abiteenuseks. 

8.19 Hausinguga kooskõlastatud Kasutaja kontaktisik kohustub Intsidendi toimumisel esitama Hausingule andmed Intsidendi kohta e-posti aadressile pilv@hausing.ee järgmises vormis:

      8.19.1 Kasutaja nimi ja telefoni number;

      8.19.2 Intsidendi täpne kirjeldus.

 

8.20 Majutustuge osutatakse kõikidel päevadel ajavahemikus 08.00-21.00. Intsidendi kohta esitatud nõuetekohasele teatele reageerib Hausing kahe (2) tunni jooksul, v.a. Majutustoe mitteosutamise ajal (21.00-08.00), mil vastav tähtaeg peatub. Esmasel reageerimisel annab Hausing Kasutajale informatsiooni tuvastatud asjaolude kohta ning määratleb Intsidendi lahendamise eeldatava aja. Üldjuhul lahendatakse Intsident Hausingu poolt hiljemalt ühe (1) päevajooksul. 

8.21 Majutusteenusega seonduvate probleemide lahendamiseks kohustub Kasutaja olema Hausingule mõistlikult kättesaadav ning vastama Hausingu poolt esitatud küsimustele. Kasutaja kohustub ilma viivituseta ja tasuta esitama Hausingule vajalikku, korrektset ja piisavat teavet. 

8.22 Hausingu töötajad, kes tegelevad Keskkonnas tarkvara hooldamise ja haldamise ja/või Majutustoe teostamisega, on sõlminud Hausingugakonfidentsiaalsuslepingud. 

8.23 Keskkonnas asuva Platvormi andmebaas ja automaatselt tehtavad varukoopiad on krüpteeritud. Andmete krüpteerimise tõttu puudub Hausingu töötajatel võimalus ilma Kasutaja poolt loodud võimaluseta/võimaldatud juurdepääsuta iseseisvalt andmetega tutvuda. 

8.24 Mõningate tehniliste rikete ja probleemide kõrvaldamine eeldab Kasutaja poolt Hausingu vastavale Keskkonna haldust/hooldust ja/või Majutustuge teostavale töötajale (Majutusteenuse administraatorile) juurdepääsu loomist. Selle tulemusena võib Hausingu töötajale teatavaks saada osa krüpteerimata andmebaasi andmetest. Selline krüpteerimata andmetele juurdepääs on juhuslik ja osaline. Peale Intsidendi lahendamist on Kasutajal kohustus antud juurdepääsuõigused tõkestada. 

8.25 Kasutajal on õigus nõuda juurdepääsu Platvormi logidele selleks, et vaadata, milliseid tegevusi erinevad isikud (sh Hausingu töötajad) on andmebaasisteinud. 

8.26 Hausing ei vastuta andmesideühendusest tingitud puuduste ja vigade, sh andmete edastamisel andmete hävimise, muundumise, kolmandatele isikutele teatavaks saamise, Keskkonna kasutamise võimatuse vms ega sellest tulenevate tagajärgede, sh kahjude, eest. 

8.27 Hausing ei vastuta andmete hävimise, muundumise, kolmandatele isikutele teatavaks saamise vms eest, kui see on tingitud Kasutaja poolt Keskkonnas asuva Platvormi kasutamisest või Kasutaja poolt kasutatava Platvormi vigadest. 

8.28  Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, varundab Hausing Keskkonnas asuvat andmebaasi/andmeid automaatse lahenduse abil teises asukohas asuvasse serverisse üks (1) kord ööpäevas. Tehtud varukoopiaid säilitatakse üks (1) kalendrikuu. Varukoopiaid kasutatakse vajadusel rikete/probleemide korral Keskkonnas andmebaasiandmete taastamiseks. Juhul, kui Kasutaja avaldab selleks soovi ning esitab vajalikud tehnilised andmed, on Kasutajal õigus saada mõistlike ajavahemike (mitte sagedamini kui kolme (3) kuu) tagant Keskkonnas oleva Platvormi andmebaasi/andmete automaatse tekstikoopia. 

8.29 Majutusteenuse kasutamisel ei toimu eraldi selle teenuse üleandmist/vastuvõtmist. Teenus loetakse Kasutajale üleantuks Keskkonnale ligipääsuõiguseandmisega. 

8.30 Kasutajale osutatav Majutusteenus ja selle tulemused on seotud Platvormi kasutamisega. Platvormi enda, aga samuti selle kasutamisega seotud tehniliste vahendite ja süsteemide ning kasutajate endi tegevuse tõttu ei ole võimalik välistada tehnilist laadi vigu ja tõrkeid Platvormi (sh sellefunktsionaalsuse kohanduste) ja/või Majutusteenuse käitamises ja/või tulemustes. Kasutaja nõustub sellega, et Platvormi ja/või Majutusteenuse toimimine ja/või sellekasutuseesmärkide saavutamine sõltub olulises ulatuses Kasutaja enda tegevusest ning hoolsusest (sh kasutuses olevast riistvarast, oskusest ja pädevusest, varundamisest, probleemidest teavitamisest, sisemisest töökorraldusest jne), aga samuti kolmandate isikute tegevusest (nt sideettevõtjad) ning arvutites kasutatavast muust tarkvarast.

8.31 Hausingul on õigus Majutusteenuse osutamisel kasutada alltöövõtjaid. Majutusteenuse osutamisel kasutab Hausing Keskkonna majutamisel teenuseosutajaid, kes võivad Majutusteenuse osutamise ajal ka muutuda (st et üldjuhul ei asu Keskkond füüsiliselt Hausingu riistvaras, vaid kasutatakse pilveteenuse pakkujaid, nt Amazon jt). Hausing valib Keskkonna majutamise (pilveteenuse) osutajaid hoolikalt, eesmärgiga tagada mõistlik lahendus (sh peab teenuseosutaja poolt pakutav lahendus tagama serverite dubleerimise, kasutuses olevate serverite füüsilise juurdepääsu turvakontrolli ja kaitse olemasolu, minimaalse 10Mbit/s andmesideühenduse olemasolu ning serverite katkematu toitelahenduse (UPS) olemasolu). Kasutaja soovil teavitab Hausing Kasutajat teenuseosutajast, kelle lahendust Keskkonna majutamisel kasutatakse. 

8.32 Juhul, kui Pooled ei lepi kokku teisiti, esitab Hausing Tasuliste Teenuste eest Kasutajale arve vastava teenuse osutamise perioodile järgneva kuu alguses. Arve maksetähtajaks on seitse (7) päeva. 

8.33 Hausing esitab Kasutajale arved e-arvetena või PDF-formaadis. Makse loetakse tasutuks selle Hausingu kontole laekumise kuupäevast. 

8.34 Hausingul on õigus Majutusteenuse osutamine peatada kui Kasutaja on Hausingu ees oma maksekohustustega viivituses. Hausing ei vastuta sellisest teenuse osutamise peatamisest tulenevate mistahes tagajärgede eest. 

8.35 Hausingul on õigus Majutusteenuse osutamise kokkulepe üles öelda, kui Kasutaja on Hausingu ees oma maksekohustustega viivituses rohkem kui kolmkümmend (30) kalendripäeva. 

8.36 Kasutajal on õigus konkreetne Majutusteenuse osutamise kokkulepe üles öelda, kui Hausing ei täida oma lepingujärgseid kohustusi kolmekümne (30) päeva jooksul peale Kasutaja poolse kirjaliku nõude saamist selline rikkumine lõpetada. 

8.37 Majutusteenuse lõppemine ei vabasta Kasutajat selliste kohustuste täitmisest, mille kehtima jäämist teenuse lõppemisel tuleb eeldada. Majutusteenuse lõppemine ei vabasta Kasutajat lepingu täitmisega seoses tekkinud rahaliste kohustuste täitmisest. Kasutajal ei ole samuti õigust nõuda Majutusteenuse eest tasutud summade osalist või täielikku tagastamist. 

8.38 Majutusteenuse lõppemisel peatab Hausing Kasutaja ligipääsuõigused Platvormile.


 9. TUGI-, HOOLDUS- JA ARENDUSTEENUSED 

9.1  Kasutajatele kvaliteetse Platvormi ja Teenuste pakkumiseks on Hausingul õigus uuendada Platvormi ja Veebilehe toimimise aluseks olevaid tehnoloogilisi lahendusi. Seetõttu võib Hausing aeg-ajalt Platvormi ja Veebilehte muuta, samuti muuta nõudeid Veebilehe, Platvormi ja selle kaudu osutatavate Teenuste kasutamiseks vajalikule riist- ja tarkvarale. Hausing teavitab Kasutajaid olulisematest muudatustest mõistliku aja ette, võttes arvesse muudatuse tõenäolist mõju Kasutajatele. 

9.2  Hausing võib ajutiselt peatada ligipääsu Platvormile, kui see on vajalik Platvormi muutmise, hooldamise või uuendamise eesmärgil, kolmandate isikute asendus-, muutmis- või hooldustööde tõttu või muudel juhtudel, mis tulenevad õigusaktidest või pädevate ametkondade otsustest. Regulaarsetest hooldustöödest teavitab Hausing Kasutajaid ette Platvormi vahendusel vähemalt 2 tööpäeva. 

9.3  Kui Platvormil esineb funktsionaalsushäireid, mille tulemusel Platvormi kasutamine on takistatud, siis teeb Hausing kõik mõistlikult võimaliku, et need häired kõrvaldada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul alates veateate saamisest. Kui funktsionaalsushäired on vähetähtsad, võib Hausing need kõrvaldada ka hiljem kui 48 tunni jooksul veateate saamisest.

 

10. LEPINGU LÕPPEMINE 

10.1  Kasutajal on õigus Leping mis tahes põhjusel igal ajal ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Hausingule e-posti teel või Platvormi kaudu, kui Platvormil on selline võimalus loodud.

 

10.2 Hausingul on õigus Leping mis tahes põhjusel ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Kasutajale e-posti teel või Platvormi kaudu 30 päeva ette. Sellisel juhul loetakse Leping lõppenuks 30 päeva möödumisel ülesütlemise avalduse saatmisest.

 

10.3 Hausingul on õigus ühepoolselt Leping koheselt, ette teatamata üles öelda, kui:

      10.3.1 Kasutaja on viivitanud Platvormi kasutamise ja osutatud Teenuste eest tasumisele kuuluvate tasude maksmisega vähemalt 30 päeva;

      10.3.2 Kasutaja on esitanud valeandmeid;

      10.3.3 Kasutaja nimel Platvormi, Teenuseid või Kasutajakontot kasutanud isikul puudub juriidilisest isikust Kasutaja esindusõigus;

      10.3.4 on välja kuulutatud Kasutaja pankrot või saneerimine, samuti kui Kasutaja suhtes on alustatud sundlõpetamine või likvideerimine;

      10.3.5 Kasutaja on tahtlikult või hooletuse tõttu põhjustanud Hausingule kahju;

      10.3.6 teistel Lepingus nimetatud alustel. 

10.4 Kummalgi Poolel on õigus Leping ilma ette teatamata üles öelda, kui teine Pool rikub Lepingut ega ole seda rikkumist kõrvaldanud talle antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul. 

10.5 Lepingu lõppemisel sulgeb Hausing ligipääsu vastavale Kasutajakontole. Hausingul on seejuures õigus Kasutajakonto ja sellel asuv Sisu kustutada.

 

11. HAUSINGU ÕIGUSKAITSEVAHENDID 

11.1 Hausingul ei ole kohustust kontrollida Kasutajate poolt Platvormile lisatud Sisu ja Kasutaja tegevusi Platvormil. Hausing ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust või Sisu, mida nad Platvormile lisavad või selle kaudu jagavad, edastavad või salvestavad. 

11.2 Hausingul on infoühiskonna teenuse seadusest tulenev õigus ja kohustus teavitada pädevaid järelevalveasutusi võimalikust Kasutajate poolsest ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest ning identifitseerida neid Kasutajaid, kellele ta osutab andmete talletamise teenust. 

11.3 Kui Kasutaja rikub Lepingut või õigusakte, on Hausingul õigus:

      11.3.1 ühepoolselt ja ette teatamata kõrvaldada rikkumine või õigusvastane Sisu;

      11.3.2 nõuda Kasutajalt rikkumise lõpetamist ja käitumise või Sisu kooskõlla viimist Lepingu, hea tava või õigusaktidega;

      11.3.3 ajutiselt tõkestada Kasutaja ligipääsu Kasutajakontole, Platvormile või selle mis tahes osale, sh ajutiselt sulgeda Kasutajakonto;

      11.3.4 piirata Kasutaja kasutusõigusi.

 

12. VASTUTUS 

12.1 Hausing pakub Platvormi kasutamise võimalust “sellisena nagu ta on” põhimõttel. Hausing ei anna Kasutajale lisaks Kasutustingimustes sõnaselgelt kirjeldatule mingeid täiendavaid lubadusi ega võta kohustusi Platvormi kaudu kättesaadavate konkreetsete funktsioonide, õigusaktidele vastavuse, kindlaks eesmärgiks kasutamiskõlblikkuse, töökindluse, kättesaadavuse ega Kasutaja vajadustele vastavuse kohta, v.a kui Pooled on selles eraldi kokku leppinud. 

12.2 Hausingu koguvastutus kõigi Lepingu rikkumisega seotud nõuete eest on piiratud kahekordse Lepingujärgse tasu või tegeliku kahjuga, olenevalt sellest, kumb on väiksem. 

12.3 Hausing ei vastuta Kasutaja saamata jäänud tulu, majandusliku kahju ega mittevaralise kahju eest, samuti muude kaudsete, erilaadsete, hoiatava või karistava iseloomuga kahjude eest.  

12.4 Hausing ei vastuta kolmandate isikute, sh. koostööpartnerite ja väliste konsultantide poolt antud kinnituste ja lubaduste eest, mis on seotud Teenuste või Platvormiga, mida kasutatakse Teenustele või Platvormile ligipääsuks või nende kasutamiseks.  

12.5 Hausing ei vastuta kahju ja muude tagajärgede eest, mis tuleneb alljärgnevast:

      12.5.1 Veebileht või Platvorm ei toimi mõnes veebilehitsejas;

      12.5.2 Kasutajate vahel tekkinud vaidlused;

      12.5.3 Kasutaja poolt Platvormi vahendusel kolmandate isikutega tehtud tehingute kehtivuse, täitmise ja õiguspärasuse eest;

      12.5.4 Kasutaja poolt Platvormile Sisu lisamine, mis ei ole või mida ei kasutata kooskõlas Lepingu või kehtiva õigusega;

      12.5.5 Kasutaja poolt Platvormile lisatud isikuandmete töötlemise vastuolu kehtiva õigusega;

      12.5.6 Kasutaja poolt Kasutajakontode haldamine, sh Kasutajakonto kaudu toimepandud õigusrikkumised või Kasutustingimuste rikkumised, sõltumata sellest, kas tegemist oli Kasutajakonto kasutamiseks volitatud isikuga;

      12.5.7 Kehtivas õiguses ja nende tõlgendamises toimunud muudatused, nende mõjud Kasutajate äritegevusele ning vastavate muudatuste kajastamine Platvormis, kui see ei ole Hausingule kehtivast õigusest või Hausingu suhtes jõustunud kohtulahenditest tulenevalt kohustuslik;

      12.5.8 vääramatu jõu tõttu tekkinud või muul Hausingust mitteolenevast veast või häirest tekkinud takistused, mis ei võimalda Kasutajal Platvormi, Veebilehte ja/või Teenuste kasutamist (näiteks katkestused internetiühenduses jms);

      12.5.9 Kasutaja seadmetes esinevad vead, kahjustused või Platvormi või Veebilehe kasutamiseks sobimatud seadistused;

      12.5.10 korraliste hooldus- ja/või arendustööde tõttu Platvormi, Veebilehe ja/või Teenuste kasutamisel tekkinud viivitused, katkestused või tõrked;

      12.5.11 andmete töötlemine kolmandate isikute poolt, kellele Hausing on need edastanud Kasutaja nõusolekul;

      12.5.12 kui Hausing saab teada Platvormi vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, kõrvaldab selle või tõkestab sellele juurdepääsu või võtab aktiivselt tarvitusele muud meetmed õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks;

      12.5.13 Hausingu õiguskaitsevahendite kasutamine ja selle tõttu Kasutajale või kolmandale isikule tekkinud kahju;

      12.5.14 Kasutajakonto parooli kadumine või volitamata kolmandate isikute kätte sattumine või kolmandate isikute poolt kasutamine;

      12.5.15 kolmandate isikute süsteemides esinevad tõrked ja puudused, mis mõjutavad Platvormi ja/või Teenuste toimimist ning kättesaadavust. 

12.6 Hausing pakub Platvormi ja Teenuste kasutamise võimalust sellisena nagu need on ning Hausing ei anna Platvormi ja teenustega seoses mingeid garantiisid ega kinnitusi. Kasutajal ei ole õigust esitada Hausingu vastu nõudeid, kui Platvormi või Teenuste kasutamine sisaldab ebamugavust tekitavaid tegureid ning Hausing ei ole kohustatud selliseid vigu ja ebamugavusi parandama ega looma olukorda, kus Platvorm ja Teenused töötaksid täielikult ilma katkestuste ja vigadeta. 

12.7 Kasutaja hüvitab Hausingule igasuguse kahju, mis on Hausingule tekkinud mis tahes nõuetest, kohustustest, hagidest, kaebustest, süüdistustest, kuludest, kulutustest, jms (sh õigusabikuludest), mis on tingitud sellest või seotud sellega, et Kasutaja on rikkunud oma käesolevast Lepingust või andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi isikuandmete vastutava töötlejana. 

12.8 Kliendil ei ole õigust Platvormi või Teenuste kasutamise õigust ega ühtegi muud Lepingus sätestatud õigust või kohustust müüa/rentida/laenata ega muul viisil üle anda ega loovutada kolmandale isikule ilma Hausingu eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

13.  KONFIDENTSIAALSUS 

13.1. Kumbki pool hoiab konfidentsiaalsena teavet, mis saab talle teatavaks Lepingu täitmise tulemusel või sellega seoses, sh. teave kummagi Poole või nende klientide äritegevuse, müügi, turunduse või tehnilise tegevuse kohta, v.a. teave, mis on avalik või Poolele teatavaks saanud väljaspool Lepingu täitmist. 

13.2. Kumbki Pool kohustub teise Poole kirjaliku loata teadlikult mitte avaldama sellist konfidentsiaalset teavet kolmandale isikule, v.a. kui seda nõuab seadus või kui see on seotud Poolte õiguste ja kohustuste täitmisega Lepingu alusel. 

13.3. Kasutaja on teadlik, et Hausing on infotehnoloogilise arendusega tegelev ettevõte ja et arenguideede vaba liikumine on Hausingu äritegevuse põhialus. Seetõttu lepivad Pooled kokku, et Lepingu alusel Poolte vahel õiguste ja kohustuste realiseerimise käigus saadud ideid, mis tekitavad ideid tarkvara arendamiseks, ei loeta konfidentsiaalseks teabeks. 

13.4. Kasutaja kinnitab, et kõik allahindlused ja/või spetsiaalselt Kasutajale pakutud sätted ja/või tingimused, mida Hausing võib Kasutajale pakkuda, on rangelt konfidentsiaalsed ja Kasutaja ei tohi teise Poole kirjaliku loata seda konfidentsiaalset teavet avaldada kolmandale isikule, v.a. kui seadus seda nõuab. 

13.5. Käesolevas peatükis sätestatud kohustused jäävad kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.

 

14. TEATED 

14.1. Lepingu alusel esitatav juriidilise sisuga teade, muuhulgas näiteks Lepingu ülesütlemise teade, tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel teatavaks tehtud aadressile või kirja teel teise poole ametlikule aadressile. 

14.2. Informatiivse sisuga teated, millel õiguslikke tagajärgi ei ole, võib saata e-postiga. 

14.3. Sellised teated loetakse teisele Poolele kätte toimetatuks:

      14.3.1. kirja teel kolme (3) päeva möödumisel postitamise kuupäevast; või

      14.3.2. e-posti teel päeval, mil teade teise poole elektronpostkasti jõudis.

 

15.  LÕPPSÄTTED 

15.1 Vastuolude korral Kasutustingimuste keeleversioonide vahel juhindutakse eestikeelsest versioonist. 

15.2 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis õigust. 

15.3 Lepinguga seotud vaidlused Kasutaja ja Hausingu vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. 

15.4 Kui vaidluse lahendamine läbirääkimiste teel ebaõnnestub, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus, Eesti Vabariigis.

 

16. LISAD 

16.1 Käesoleval ajal on Kasutustingimuste avalikeks lisadeks:

      16.1.1 Privaatsustingimused

Hausing Technologies OÜ privaatsustingimused

Kehtivad alates: 01.11.2019. 

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi nimetatud “Privaatsustingimused”) on Kasutustingimuste lisa ja selles kasutatakse mõisteid Kasutustingimustes sisustatud tähenduses. Privaatsustingimused määratlevad (isiku)andmete töötlemise tingimused, protseduurid, vastutuse jms. Kasutaja ja Hausingu vahel. Privaatsustingimused ei hõlma Kasutajaga seotud (isiku)andmete töötlemist Hausingu poolt seoses pooltevahelise lepingulise suhte haldamisega (sh. omavahelise arveldamisega).

 

1. HAUSINGU ROLL ANDMETE TÖÖTLEMISEL 

1.1.  Kasutajale osutatavate Teenuste eesmärgiks on teha tehniliselt võimalikuks Platvormi kasutamisest tulenevate andmetöötlusvõimaluste kasutamine Kasutaja poolt. Platvormiga seotud andmetöötluse peamiseks eesmärgiks ei ole isikuandmete töötlemine. Tulenevalt Platvormi funktsioonidest ning Kasutaja konkreetsest tegevusest on samas võimalik, et Platvormi funktsioone kasutades töödeldakse selliselt siiski ka isikuandmeid. Eelkõige võib see olla seotud Kasutaja töötajate andmete töötlemisega, mis seondub raamatupidamisarvestustega või Kasutaja füüsilisest isikust klientide andmete töötlemisega. 

1.2.  Hausing ei oma otsest kontrolli Platvormi abil toimuva andmetöötlusprotsessi üle ega halda või jälgi või kontrolli otseselt ka Kasutaja poolt konkreetsete andmete sisestamist ja nende töötlemist. Hausingu roll Teenuste osutamisel on seotud eelkõige üldise süsteemi toimimise tagamisega, mis ei keskendu üksiku konkreetse isikuga seotud andmetöötlusele. Hausingul ei ole võimalik iseseisvalt (isiku)andmetega seotud andmesubjekti tuvastada. 

1.3.  Platvorm võimaldab Kasutaja poolt tehtud valikute alusel ning standardfunktsioonide abil töödelda Kasutaja poolt andmebaasi (edaspidi nimetatud „Kasutaja andmebaas“) sisestatud andmeid. Andmete töötlemise tulemus sõltub eelkõige Kasutaja poolt sisestatud andmetest ja viimase poolt tehtud unikaalsetest valikutest (antud korraldustest). Andmete sisestamine Kasutaja andmebaasi toimub Kasutaja vabal valikul tema enda poolt ning Hausingul puudub selle üle kontroll ning sisuline teadmine. 

1.4.  Sisuliselt puudub Hausingul tajutav juurdepääs Kasutaja Platvormi kasutajaliidesele/kontole ning selles esitatavale sisule, mistõttu ei saa ta ka tajuda konkreetse Kasutaja poolt sisestatud andmeid (sh seoseid üksikute andmete vahel, neid isikustada vms), määratletud valikuid ja andmetöötluse tulemusi. Hausing ei jälgi samuti Kasutaja tegevust Platvormi andmetöötluse funktsioonide kasutamisel (sh ei jälgi andmebaasi sisestatud andmeid, tehtud valikuid ning saadud tulemusi, andmesessioone jne). 

1.5.  Kuivõrd Kasutaja andmebaas on krüpteeritud, puudub Hausingul võimalus selles olevaid andmeid iseseisvalt tajuda ja eristada (sealhulgas identifitseerida ja eristada võimalikke isikuandmeid muudest andmetest). 

1.6.  Hausingu roll seoses Kasutaja andmete töötlemisega seisneb selles, et Hausing haldab tehnilist keskkonda (andmeruumi), kuhu Kasutaja poolt kasutatav Platvorm ja krüpteeritud andmebaas paigutatakse ja kus Kasutaja kontrolli ja juhtimise all toimub andmetöötlus või teostab toiminguid selleks, et Platvorm tehniliselt toimiks ning Kasutaja andmebaasist tehtaks süstemaatiliselt (üldjuhul automatiseeritult) koopiaid. Sellised Kasutaja andmebaasi koopiad on kõik krüpteeritud viisil, mis ei võimalda nendes sisalduvaid andmeid väljaspool Kasutaja kasutajaliidest/kontot (ja sellega kaasnevaid õigusi) mõistlikult kasutada ega tajuda. 

1.7.  Eeltoodust tulenevalt ei töötle Hausing otseselt ega iseseisvalt isikuandmeid, vaid on sellise töötluse protsessiga seotud vaid kaudselt, omamata otsest süstemaatilist juurdepääsu isikuandmetele. 

1.8.  Juhul, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ei ole Hausing seotud Kasutaja poolt andmebaasi sisestatud andmete töötlemisega ühelgi muul viisil, kui on kirjeldatud Privaatsustingimustes. 

1.9.  Tulenevalt Hausingu tegevuse spetsiifikast puudub tal vajadus andmekaitseametniku määramiseks.

 

2. VASTUTAV TÖÖTLEJA 

2.1  Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kasutaja, kelle nimel isikuandmeid töödeldakse. Kasutaja on kohustatud võtma tarvitusele kõik meetmed selleks, et tagada töödeldavate isikuandmete kaitse ning EL isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) ja muudes kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimuste täitmine. Kasutaja vastutab selliste isikuandmete kaitse tingimuste täitmata jätmise tagajärgede eest. Juhul, kui Kasutaja määrab andmekaitseametniku, edastab ta selle isiku kontaktandmed koheselt ka Hausingule.

 

3. KASUTAJALE ABI OSUTAMINE 

3.1.  Tulenevalt Hausingu rollist ja tema sisulisest teadmatusest isikuandmete töötlemise osas, puudub tal ka mõistlik võimalus osutada Kasutajale kaasabi andmesubjekti õiguste teostamisel (sh läbipaistvuse tagamisel, teabe ja isikuandmetele juurdepääsu andmisel, isikuandmete parandamisel ja kustutamisel, töötlemise piiramisel, isikuandmete ülekandmisel, vastuväidete menetlemisel jne). 

3.2.  Kasutaja teeb omalt poolt kõik selleks, et välistada andmesubjektide pöördumist oma õiguste realiseerimiseks Hausingu poole. 

3.3.  Juhul, kui isik pöördub Hausingu poole, väites end olevat andmesubjekt, kelle isikuandmeid Kasutaja poolt töödeldakse ning soovib teostada oma andmesubjekti õigusi, suunab Hausing selle isiku Kasutaja juurde kas viimase poolt Hausingule teatavaks tehtud andmekaitsealaste kontaktide kaudu või Kasutaja kontakti kaudu, mis on Hausingule teatavaks tehtud Teenuste osutamise lepingu(te) sõlmimisel. Kasutaja edastab esimesel võimalusel Hausingule oma andmekaitsealase kontakti aadressile: tagasiside@hausing.ee

 

4. ANDMEDEPOO 

4.1  Teenustega seonduvad andmed (Kasutaja andmebaas) ja Platvorm asuvad füüsiliselt Eesti Vabariigis. Täpsemalt asuvad need Hausingu lepingupartneri AS Wavecom, registrikood 10756058 (edaspidi nimetatud „Andmedepoo“) poolt hallatavates serverites. AS-ga Wavecom on andmekaitse tagamiseks sõlmitud leping, millele kohalduvad vähemalt Privaatsustingimustega sarnased tingimused. 

4.2  Selleks, et tagada andmekaitse Andmedepoos:

      4.2.1 toimub andmevahetus Kasutaja ja Andmedepoos asuva Platvormi ja andmebaasiga läbi krüpteeritud andmevahetuskanali ning seda andmevahetust Andmedepoo poolt sisu osas ei jälgita;

      4.2.2 Andmedepoos kasutatakse dubleeritud riistvarasüsteeme, mis vähendavad riistvara rikete korral andmekadude riski, ning katkematu toiteallika (UPS) süsteeme, mis vähendavad elektrivarustuse häirete korral andmekao ja süsteemi tõrgete riski;

      4.2.3 hoitakse Andmedepoo täpne riistvara arhitektuuriline ülesehitus ja toimimine konfidentsiaalsena vähendamaks väliste rünnete riski;

      4.2.4 rakendatakse Andmedepoos ajakohaseid viirusetõrje ja väliste rünnete vastaseid meetmeid ning vahendeid;

      4.2.5 kasutatakse andmekaitseks McAfee SIEM lahendusi ning Andmedepoo töötajad jälgivad ning kontrollivad pidevalt (24 h) nimetatud kaitsemeetmete toimimist ja reageerivad kahtlastele käitumistele/rünnetele ja riketele;

      4.2.6 installeeritakse automaatselt ja pidevalt tarkvaralisi turvaparandusi ja viirusetõrje uuendusi vastavalt nende väljaandmisele;

      4.2.7  tehakse Kasutaja andmebaasist (üldjuhul automaatselt) krüpteeritud varukoopiaid erinevatesse asukohtadesse, mis asuvad Euroopa Liidus;

      4.2.8 on Kasutaja andmebaasid ja nendest tehtud varukoopiad krüpteeritud ning           Andmedepool puudub õigus neid iseseisvalt dekrüpteerida;

      4.2.9 puudub Andmedepool detailne teadmine Platvormi ja andmetöötluse toimimisest (sh andmebaasi ülesehitusest ja toimimisest);

      4.2.10 asuvad Andmedepoo serverid, kus Kasutaja andmed füüsiliselt asuvad, kaitstud       (lukustatud ja valvega) ruumides, mis ei ole avalikkusele teada ja millele juurdepääsu pidevalt jälgitakse ja kontrollitakse. Vastavatele ruumidele omavad ligipääsu ainult konkreetsed Andmedepoo andmekaitse teadmistega pädevad isikud, kes läbivad perioodiliselt vastavaid koolitusi;

      4.2.11 ei edasta Andmedepoo ise Kasutaja andmebaaside krüpteeritud koopiaid;

      4.2.12 on Andmedepoo seotud konfidentsiaalsusnõudega, mis välistab (isiku)andmete avaldamise. 

4.3  Hausing ei kaasa (isiku)andmete hoidmisesse/töötlemisse muid isikuid peale Andmedepoo ilma Kasutaja kirjaliku loata. Samas juhul, kui selline isikute kaasamine osutub mõistlikult vajalikuks selleks, et Hausing saaks tegeleda oma majandustegevusega ja seda arendada, kuid Kasutaja ei anna vastavat luba, on Hausingul õigus Poolte vahel sõlmitud Teenuste osutamise lepingud viivitamatult üles öelda. Muude isikute kaasamisel sõlmitakse nendega alati leping, mis sisaldab samu andmekaitsealaseid kohustusi nagu see rakendub Hausingule ning mis tagab piisavalt asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise.

 

5. ANDMEVAHETUS 

5.1  Andmevahetus, mis on seotud Kasutaja andmebaasis olevate andmete töötlusega, toimub Kasutaja poolt (läbi Platvormis tehtud valikute ja antud käskluste) ning tema vahetu kontrolli all. Hausing ei tegele isikuandmete edastamisega kolmandatele isikutele ega oma kontrolli Kasutaja andmevahetuse sisu üle. 

5.2  Kasutaja andmebaasi ja selle varukoopiate füüsiline liikumine

      5.2.1 Kasutaja andmebaas ja selle varukoopiad liiguvad Andmedepoo ja Kasutaja vahel füüsiliselt läbi krüpteeritud kanali, kusjuures andmeedastuse sessioon algatatakse üldjuhul Kasutaja initsiatiivil. 

5.3  Hausingu töötajate juhuslik kokkupuude Kasutaja andmetöötluse andmetega

      5.3.1 Mõningate Platvormi ja andmetöötluse toimimisega seotud tehniliste rikete ja probleemide kõrvaldamine (sh nende põhjuste tuvastamine) on võimalik ainult siis, kui Hausingu vastav töötaja (Majutusteenuse administraator või konsultant) saab juurdepääsu Kasutaja Platvormi kasutajaliidesele/kontole. Sellise juurdepääsuõiguse loob vastava toimingu teostamise ajaks ajutiselt Kasutaja ise. 

5.4  Majutusteenuse administraatorile võib seoses eelnimetatud tööülesannete täitmisega saada võimalikuks juhuslik juurdepääs mõnedele üksikutele suvalistele andmetele. Majutusteenuse administraator on sõlminud nii vastava konfidentsiaalsuslepingu kui saanud vastava juhendamise, mille kohaselt:

      5.4.1 peab Majutusteenuse administraator tegema endast kõik mõistlikult võimaliku selleks, et vältida Kasutaja andmete tajumist (sh nende vaatamist, meeldejätmist, üleskirjutamist, salvestamist) ja töötlemist väljaspool Kasutaja kontot/andmebaasi;

      5.4.2 puudub tal õigus peale konkreetse tööülesande täitmist Kasutaja andmeid mistahes viisil kasutada.

      5.4.3 Kasutajal on sellises olukorras kohustus:

            5.4.3.1 korraldada õiguste andmine Majutusteenuse administraatorile ainult ajaks ja ulatuses, mis on vajalik konkreetse rikke/probleemi kõrvaldamiseks;

            5.4.3.2 jälgida vahetult ja registreerida (logida) kogu andmetöötlus, mis toimub Majutusteenuse administraatori poolt Kasutaja Platvormi kasutajaliidese/konto vahendusel ning vastav logi säilitada.

 

5.5  Andmetöötluse toimingute registreerimine (logimine)

      5.5.1 Tulenevalt sellest, et Hausing, nagu ka Andmedepoo, ei teosta iseseisvalt ega otseselt isiksustatud isikuandmete töötlemist, ei ole neil võimalik pidada ka vastavat isikuandmete töötlemise toimingute registrit. Isikuandmete töötlemise toimingute registreerimise (logimise) kohustust teostab Kasutaja, ning seda ka juhul, kui Hausingu töötaja (Majutusteenuste administraator) puutub seoses tehnilise abi osutamisega juhuslikult kokku isikuandmetega.

      5.5.2 Platvormi logid, mille alusel on võimalik jälgida erinevate isikute tegevusi, ei registreeri eraldi isikuandmete töötlust ja selle asjaolusid. Kasutaja andmebaasi ja varukoopiate kustutamine.

      5.5.3 Hausing on seotud Kasutaja andmetöötlusprotsessiga (andmebaasi ja varukoopiatega) senikaua kuni Kasutajale osutatakse Majutusteenust. Kasutajale Majutusteenuse osutamise lõppemisel kustutatakse Kasutaja andmebaas ja selle kõik varukoopiad hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul, v.a. juhul, kui õigusaktide kohaselt nõutakse nende säilitamist Hausingu poolt.

      5.5.4 Majutusteenuse osutamise ajal hoitakse Kasutaja andmebaasist automaatselt tehtud varukoopiaid üks (1) kalendrikuu, mille möödumisel need kustutatakse. 

5.6  Andmete töötlemise turvalisuse tagamine

      5.6.1  Hausing on võtnud ja võtab ka tulevikus tarvitusele majanduslikult mõistlikud meetmed selleks, et tagada (isiku)andmete töötluse turvalisus. Selleks testitakse ja hinnatakse Teenuste osutamisel Hausingu ja Andmedepoo poolt kasutatavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning vastavalt infotehnoloogia arengule rakendatakse uusi ja parimaid praktikaid andmete töötlemise turvalisuse tagamiseks.

 

5.7  Rikkumistest teavitamine ja meetmed rikkumiste takistamiseks

      5.7.1 Kui Hausingule saab teatavaks isikuandmetega seotud rikkumine, eelkõige kui Andmedepoost on toimunud spetsiifiline andmeleke, mille tulemusena on kolmandad isikud ilma Kasutaja soovi või korralduseta saanud juurdepääsu isiksustatud krüpteerimata isikuandmetele, korraldab Hausing vastavate mõistlike meetmete tarvitusele võtmise selleks, et vastav andmeleke tõkestada ja teavitab sellisest andmelekkest viivitamatult Kasutajat. Vajadusel ja Kasutaja soovil kirjeldab Hausing hilisemalt andmeleket piisavalt selleks, et Kasutajal oleks võimalik täita oma isikuandmete kaitse kohustusest tulenevaid teavitamiskohustusi.

      5.7.2 Pooled teevad heas usus koostööd selleks, et tekkinud vastavad probleemid lahendada.

 

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TEENUS 

6.1  Lisaks Privaatsustingimustes sätestatule (v.a. poolte vaheline lepingulise suhte haldamine) töötlevad Hausing ja Andmedepoo Kasutajalt pärinevaid isikuandmeid ainult vastavalt Kasutaja poolt dokumenteeritud juhistele ja eraldi sõlmitud lepingu alusel. 

6.2  Juhul, kui Kasutaja soovib, et Hausing teostaks isikuandmete volitatud töötleja toiminguid (sh abistaks Kasutaja viimase kohustuste täitmisel) isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) mõistes ja/või täidaks sellest tulenevaid vastavaid kohustusi, võib Kasutaja selleks tellida Hausingult vastava tasulise isikuandmete töötlemise teenuse (edaspidi „Isikuandmete Töötlemise Teenus“). 

6.3  Isikuandmete Töötlemise Teenuseks on ka Kasutaja abistamine täita töötlemise turvalisuse, järelevalveasutuse ja andmesubjekti teavitamise, andmekaitsealase mõjuhinnangu ja järelevalveasutusega eelneva konsulteerimisega seotud kohustusi.

6.4  Samuti loetakse Isikuandmete Töötlemise Teenuseks isikuandmetega seotud mistahes täiendava teabe kogumist , dokumentide vormistamist ning kättesaadavaks tegemist Kasutajale, aga samuti sellega seotud auditeerimise ja kontrolltegevuse ettevalmistamist, võimaldamist ja sellesse panustamist. 

6.5  Isikuandmete Töötlemise Teenuseks loetakse seejuures kõik tegevused, mida Hausingult soovitakse või nõutakse seoses isikuandmete kaitse nõuete täitmisega Kasutaja poolt (või sellele viidates), sõltumata sellest, kas seda nõuab Kasutaja ise, andmesubjekt, järelevalveasutus, kohus või muu huvitatud isik. Juhul, kui Kasutaja ei soovi kasutada Isikuandmete Töötlemise Teenust, peab ta võtma tarvitusele kõik vajalikud meetmed (sh kohane teavitus ja kokkulepete sõlmimine) selleks, et välistada vastavate soovide või nõuete esitamise Hausingule. 

6.6  Isikuandmete Töötlemise Teenuse osutamise eelduseks on see, et Hausing ka tegelikult omab teadmist, kontrolli ja reaalset funktsiooni konkreetsete isikuandmete sisulise töötlemise osas. Selleks peab Kasutaja andma Hausingule pidevalt detailse sisendi isikuandmete töötlemisest (sh kirjeldama töötlemise sisu ja kestust, laadi ja eesmärki, isikuandmete liiki, andmesubjektide kategooriaid jne), mis võimaldaksid määratleda ja kokku leppida Hausingu toimingud ja kohustused isikuandmete töötlemisega seoses. Isikuandmete Töötlemise Teenuse osutamine võib kaasa tuua ka vajaduse kujundada tehniliselt ümber Kasutajale osutatavad Teenused. Samuti eeldab see, et Hausing peab hakkama omama pidevat sisulist ülevaadet Kasutaja andmetöötluse üle. Vastavad asjaolud ja tingimused lepitakse poolte vahel kokku Isikuandmete Töötlemise Teenuse tellimisel.

 

7. KULUDE JA KAHJUDE HÜVITAMINE 

7.1  Juhul, kui Hausing on seoses Kasutaja poolt isikuandmete töötlemisega sunnitud osalema mistahes menetlustes (sh järelevalveasutuses, kohtus vm), siis kohustub Kasutaja kõik sellega seotud Hausingu menetluskulud Hausingule täielikult ja viivitamatult hüvitama.  

7.2  Juhul, kui Kasutaja poolt tema kohustuste rikkumine isikuandmete kaitsel (k.a. käesoleva lepingu täitmisel) toovad Hausingule varalisi kohustusi (nt trahvi või hüvitise maksmine, ettekirjutuste täitmine jne), kohustub Kasutaja need Hausingule täielikult ja viivitamatult hüvitama.

 

8. KONFIDENTSIAALSUS 

8.1  Kasutaja andmebaasis asuvad (isiku)andmed on konfidentsiaalsed. 

8.2  Nii Hausing kui Andmedepoo töötajad, kes puutuvad kokku või omavad juurdepääsu Kasutaja andmebaasile ja varukoopiatele, on sõlminud vastavad konfidentsiaalsuslepingud, mis välistavad andmete avaldamise, v.a. õigusaktidest tulenevad kohustused andmete avaldamiseks.

 

9. KASUTAJA KINNITUSED  

9.1  Nõustudes Privaatsustingimustega ja/või kasutades Teenuseid kinnitab Kasutaja, et ta on veendunud selles, et Hausingu Teenustega seotud protsessid ja meetmed vastavad Kasutaja poolt oodatule ning võimaldavad tagada Kasutaja poolt isikuandmete nõuetekohase töötlemise, sh nõustub Kasutaja sellega, et:

      9.1.1 Teenustega seotud andmetöötlus on täielikult Kasutaja kontrolli all. See tähendab, et Hausing ei töötle otseselt isikuandmeid ega kvalifitseeru klassikalises mõistes isikuandmete volitatud töötlejaks;

      9.1.2 arvestades andmetöötluses osalemise iseloomu on Hausing ja Andmedepoo rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete töötlemisel EL isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) ja sellest tulenevate õigusaktide tingimuste täitmise ja andmesubjektide õiguste kaitse;

      9.1.3 Hausingu poolt pakutav turvalisuse tase Teenuste osutamisel on tema arvates piisav;

      9.1.4 Eritingimustes toodud teave on piisav tõendamaks Hausingu kohustuste täitmist; ta ei nõua ilma täiendavate kulude omapoolse hüvitamise kohustuseta Hausingult mistahes täiendavaid tegevusi seoses (isiku)andmete pseudonümiseerimise ja krüpteerimisega; süsteemide ja teenuste kestva konfidentsiaalsuse, terviklikkuse, kättesaadavuse ja vastupidavuse tõstmisega; (isiku)andmete kättesaadavuse taastamise ja juurdepääsu parandamisega tehnilise vahejuhtumi korral.

 

10.  KONFIDENTSIAALSUS 

10.1 Kasutaja kohustub hoiduma Privaatsustingimuste levitamisest ja kättesaadavaks tegemisest. Suhtlus ja andmevahetus, mida Pooled teostavad Privaatsustingimustes sätestatu täitmisega seoses, on konfidentsiaalsed.

 

11. VASTUOLUD 

11.1 Privaatsustingimused täpsustavad Kasutustingimusi seoses isikuandmete töötlemisega, muutmata Kasutustingimustes sätestatud põhimõtteid. Vastuolude korral muude sama valdkonda sisaldavate kokkulepete/tingimustega kohaldatakse Privaatsustingimuste sätteid.


12. JÕUSTUMINE JA MÕJU 

12.1 Tulenevalt sellest, et Hausing ei saa füüsiliselt kontrollida, kas Kasutaja töötleb Teenuste kasutamisel isikuandmeid või mitte, tuleb ebaselguse ja arusaamatuste vältimiseks kõikidel Kasutajatel Privaatsustingimustega nõustuda.  

12.2 Kui Kasutaja ei kinnita nõustumist Privaatsustingimustega, peab Kasutaja Platvormi ning Teenuste kasutamisega seotud isikuandmete töötlemise koheselt lõpetama ja sellest edaspidi hoiduma. Nõustumise mittekinnitamisel võib Hausing lõpetada Kastajale Teenuste osutamise ja öelda Lepingu ühepoolselt üles. 

Logo Logo

Hausing Technologies OÜ

info@hausing.ee
Staatus Staatus

Broneeri demo

Sellel lehel kasutame küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.